Oikeusturva ja korostettu huolellisuusvelvollisuus aseen kanssa

7.9.2019

Ampuma-aseen omistajan tai haltijan oikeusturva on asia, jossa tunnolliset ammunnan tai metsästyksen harrastajat ovat samalla viivalla potentiaalisten rikoksentekijöiden kanssa. Jos luvallisella aseella toimiva tekee jonkin rikkeen, jonka poliisi katsoo osoittavan haltijan sopimattomuutta, on edessä vähintäänkin määräaikainen lupien menetys. Sopivaisuuden tulkintaa voi pitää ankarana, jossa poliisilla on lupaviranomaisena varsin laaja harkintavalta.

Tästä hyvän esimerkin tarjoaa Korkeimman hallinto-oikeuden 31.10.2013 antama ennakkopäätös, jossa arvioitiin ns. kaksoisrangaistavuuden kieltoa (Ne bis in idem). Se ei KHO:n mukaan sovellu aseasioihin. Ydinperustelut kuuluvat:

Poliisilaitoksen päätös oli perustunut ennen muuta siihen arvioon, että törkeä rattijuopumus osoittaa tekijässään piittaamattomuutta toisten ihmisten turvallisuutta kohtaan. Ampuma-aseiden hallussapitoluvan peruuttaminen ei ollut rangaistusluonteinen seuraamus päihtyneenä ajamisesta. A:lle samasta teosta määrätty rangaistus törkeästä rattijuopumuksesta ei estänyt A:lle myönnettyjen ampuma-aseiden hallussapitolupien peruuttamista. Ne bis in idem -periaate ei tullut sovellettavaksi asiassa.

Tapauksessa oli kysymys syyllistymisestä törkeään rattijuopumukseen. Sen katsottiin jo sinänsä olevan peruste lupien peruuttamiseen. Hallinnollista peruuttamispäätöstä ei pidetty rangaistuksena, vaan poliisille kuuluvana yleisen järjestyksen ylläpitämisenä.

Lupansa menettänyt voi viedä asian hallinto-oikeuteen ja sen aikana odottaa tietyn ajan kulumista, jolloin on mahdollista realistisesti neuvotella poliisin kanssa uudelleen harrastukseen tarpeellisten lupien saamisesta.

Aseen hallussapito on edelleen ankaroitunut Korkeimman oikeuden annettua ensimmäisen metsästystä koskevan ennakkopäätöksen loppuvuodesta 2016. Kyse oli karhunmetsästyksestä ja siihen liittyvästä huolellisuusvaatimuksesta. Korkein oikeus lanseesasi tuomiossaan jo alemmissa oikeuksissa käytetyn termi korostettu huolellisuusvelvollisuus. Tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten oikeuskäytännössä luodaan uutta lakia vanhan ja niukan lakitekstin täydennykseksi.

Avainsanat: oikeusturva, ampuma-ase, poliisi, sopivaisuuden tulkinta, harkintavalta, kaksoisrangaistavuuden kielto, ne bis in idem, törkeä rattijuopumus, hallussapitoluvan peruuttaminen, hallinnollinen peruuttamispäätös, karhunmetsästys, huolellisuusvaatimus, korostettu huolellisuusvelvollisuus, Korkein hallinto-oikeus, Korkein oikeus